Opisz krótko sposób upakowania dna w jądrze komórkowym

Pobierz

4 Zadanie.. Kariotyp - zestaw chromosomówjest zbudowana z DNA i białek histonowych; DNA oplata kolejne kompleksy histonów, tworząc nukleosomy, natomiast w formie niezwiązanej występuje wyłącznie na krótkich odcinkach pomiędzy nimi (łącznik); silnie zespiralizowana forma, w jakiej występuje DNA w chromatynie, jest pierwszym poziomem organizacji zapewniającej upakowanie w jądrze komórkowym cząsteczek DNA o łącznej .Na podstawie filmu i podręcznika napisz w zeszycie: (NIE ODSYŁAJ PRACY) Wymień funkcje jądra komórkowego.. Obserwacje biologicznemiędzy budową jądra komórkowego a jego funkcją w komórce • dowodzi przyczyn zawartości różnej liczby jąder komórkowych w komórkach eukariotycznych • uzasadnia stwierdzenie, że jądro komórkowe odgrywa w komórce rolę kierowniczą • uzasadnia znaczenie upakowania DNA w jądrze komórkowym • wyjaśnia, jakie znaczenie ma .Inne lekcje zawierające informacje o "Białka": Budowa komórki eukariotycznej - część I (plansza 12) pośrednie są również wykrywane w obrębie jądra komórkowego, gdzie zbudowane są z Białka laminy i tworzą sieć zwaną blaszką jądrową.. Wyróżnia się następujące stopnie upakowania DNA: .. Umiejscowienie DNA w poszczególnych rodzajach komórek: 1) Zwierzęca- jądro komórkowe i mitochondrium 2) Roślinna- jądro komórkowe i chloroplast 3) Bakteryjna- nukleoid ..

Chromatyna - sposób na upakowanie DNA w jądrze komórkowym.

3 Zadanie.. Zadanie premium.. Na podział komórki eukariotycznej składają się podział jądra komórkowego i podział cytoplazmy oraz zawartych w niej organelli.Jądro komórkowe, nukleus - otoczone podwójną błoną organellum obecne we wszystkich komórkach eukariotycznych, z wyjątkiem tych, które wtórnie je utraciły w trakcie różnicowania, np. dojrzałe erytrocyty niektórych ssaków (min.. Stanowi główny składnik chromosomów.. Zawiera materiał genetyczny, tj. chromosomy, DNA i RNA.. Genom - kompletna informacja genetyczna.. CHROMOSOMY i struktura chromatyny .. są to krótkie odcinki DNA (u bakterii nukleotydów, u człowieka .Zobacz 5 odpowiedzi na zadanie: Jakie funkcje ma jądro komórkowe?. USTNIE przygotuj się do odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób upakowany jest DNA w jądrze komórkowym?. Cząsteczki DNA w większości komórek prokariotycznych są koliste i połączone z niewielką ilością białek.. Chromatyna najściślej upakowana nazywana jest heterochromatyną.14 Organizacja DNA w chromatynie krótki region dwuniciowej helisy DNA chromatyna w formie sznura koralików nukleosom=dna+histony nukleosomy upakowane we włókna chromatyny Podstawowe włókno chromatyny=solenoid fragment chromosomu w formie rozproszonej fragment chromosomu w formie skondensowanej chromosom mitotyczny razy krótszy niż .Odgrywa rolę w regulacji syntezy i transkrypcji DNA..

Sposób upakowania DNA w jądrze komórkowym- schemat.

Jądro mitotyczne — w czasie podziału komórki — występuje w komórkach dzielących się.Transkrypcja należy do przemian anabolicznych, gdyż jest to proces syntezy, a energia potrzebna do jego przebiegu jest dostarczana w postaci trifosforanów nukleozydów.. Chromosom - struktura zbudowana z chromatyny 10.. XX w. postulowano determinującą rolę rozmiaru chromosomu w topologii chromosomów w jądrze komórkowym.Temat: Jądro komórkowe.. Miejscem zachodzenia transkrypcji w komórce eukariotycznej jest jądro komórkowe, mitochondria i plastydy (wszystkie te organella posiadają własne DNA).1.. Geny w DNA człowieka - geny i sekwencje związane z genami30%, pozagenowe DNA 70%) 7.. Między podziałami komórkowymi, DNA ma postać długich nici związanych z białkami.. W latach 80. człowiek i człekokształtne).Zawiera większość materiału genetycznego komórki, zorganizowanego w postaci wielu długich, dwuniciowych .1.. - informacja w podręczniku i filmie.Jądro komórkowe ma kształt owalny i średnicę około 2,5 μm.. kwas dezoksyrybonukleinowy - wielkocząsteczkowy organiczny związek chemiczny z grupy kwasów nukleinowych.U eukariontów zlokalizowany jest przede wszystkim w jądrach komórek, u prokariontów - bezpośrednio w cytoplazmie, natomiast u wirusów - w kapsydach.Pełni rolę nośnika informacji genetycznej organizmów .Sposób upakowania chromatyny w obrębie jadra komórkowego..

Białka histonowe umożliwiają upakowanie DNA w jądrze komórkowym 2.

0DNA może występować w jądrze komórkowym w postaci luźno ułożonych nici lub chromosomów.. DNA+ białko histonowe→nukleosom→włókno chromatyny→chromatyna→skondensowana chromatyna→ chromosomy.OPISZ SPOSÓB UPAKOWANIA MATERIAŁU GENETYCZNEGO W .. Chromatyna •włóknista substancja występująca w jądrze komórkowym, zbudowana z DNA, histonów i niehistonowych białek.. Sposoby hartowania organizmu w zimie,kto może się hartować a kto nie może,dlaczego się hartujemy i po co.. Budowa i funkcja DNA (poprawiona) (plansza 13) też, istnieje specjalny sposób upakowania DNA w jądrze komórkowym.. Pozostała część rozwiązania tego zadania jest widoczna tylko dla użytkowników Premium .Całkowicie rozciągnięty DNA z jednej komórki organizmu człowieka ma ponad 2 m, a musi się on zmieścić w jądrze o średnicy ok. 0,00001 m. Upakowanie DNA w chromosomie umożliwiają silnie zasadowe białka - histony.. CHROMOSOMY HOMOLOGICZNE-pary chromosomów w zespole diploidalnym mają ten sam kształt i wielkość.Kwas deoksyrybonukleinowy, DNA (z ang. deoxyribonucleic acid), daw.. Nici DNA są rozsuwane i możliwe jest włączenie następnych nukleotydów - jest elongacja transkrypcji.Opisz, w jaki sposób jest upakowany..

CHROMATYNA-zagęszczenie (upakowanie) białka z DNA występujące w jądrze komórkowym.

Synteza jest katalizowana przez polimerazę RNA.. Upakowanie chromosomów podczas podziału jest ok. 10 000 razy większe niż dwuniciowego DNA.. Im bardziej skondensowana jest chromatyna, tym łatwiej zachodzi synteza RNAPierwszy raz terminu tego użył Heinrich Wilhelm Waldeyer w roku 1888.. Charakteryzuje się gruzełkowatą strukturą, w jego skład wchodzą nukleoproteidy.. 2 nm 10 nm 300 nm"Arcydzieło inżynierii" — jak upakowane jest DNA: Upakowanie DNA w jądrze komórkowym budzi najwyższe zdumienie — odpowiada umieszczeniu 40-kilometrowej nitki w piłce tenisowej Przedostajesz się przez otoczkę jądra i zaczynasz się rozglądać.. Polimeraza wiąże się z odcinkiem matrycowego DNA, czyli tzw. promotorem.. Stany jądra komórkowego.. Taką strukturę nazywamy.. pokaż więcej.. Chromatyna w jądrze komórkowym przyjmuje różne stopnie upakowania (spiralizacji).. (narysuj lub wklej rysunek/fotografię jądra komórkowego oraz opisz funkcję poszczególnych elementów).. Geny występujące w genomie mitochondrialnym dziedziczą się niezgodnie z prawami Mendla: dziedziczą się tylko od jednego z rodziców.W roku 1985 Blobel wysunął hipotezę mówiącą o tym, że przestrzeń zajmowana przez chromosom w jądrze komórkowym pełni podstawową funkcję w prawidłowej ekspresji genomu [50].. Jądra haploidalne zawierają pojedynczy zestaw chromosomów.. Wszystkie komórki danego organizmu mają identyczny genom.. Komórka prokariotyczna: Charakteryzuje się brakiem jądra komórkowego.. Budowa i funkcje jądra komórkowego.. Jądro komórkowe może znajdować się w trzech różnych stanach: Jądro interfazowe — między dwoma następującymi po sobie podziałami.. W czasie podziału komórki DNA ma najbardziej skondensowaną formę 3.. "Arcydzieło inżynierii" — jak upakowane jest DNA: Upakowanie DNA w jądrze komórkowym budzi najwyższe zdumienie — odpowiada umieszczeniu 40-kilometrowej nitki w piłce tenisowej Przedostajesz się przez otoczkę jądra i zaczynasz się rozglądać.Genom komórki człowieka składa się z: genomu jądrowego - zawierającego DNA w jądrze komórkowym i genomu mitochondrialnego - zawierającego DNA zlokalizowane w mitochondriach (mtDNA).. Informacja genetyczna zapisana w chromosomach steruje rozwojem komórki, jej rozmnażaniem oraz procesami przemiany materii.w typowych sytuacjach • formułuje wnioski • odnosi się do wyników uzyskanych przez innych badaczy i doświadczenia oraz interpretuje ich wyniki • stosuje dwa rodzaje prób kontrolnych w przeprowadzonych doświadczeniach • wskazuje różnice między danymi ilościowymi a danymi jakościowymi 3.. DNA znajduje się w pewnym rejonie cytoplazmy, nie oddzielony od niej błoną.. Komórki prokariotyczne są to komórki małe (wymiary rzędu kilku .6.. 1 Zadanie.. 2 Zadanie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt