Protokół z posiedzenia rady pedagogicznej w przedszkolu chomikuj

Pobierz

Wymagania związane z komputerowym sporządzaniem protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej określa odrębny regulamin.. 1 Lista obecności.. Termin sporządzenia protokołu nie może przekroczyć 14 dni.. Wykaz załączników: Zał.. 2 ustawa o systemie oświaty).Protokół z posiedzenia walnego Rady Rodziców Przedszkola nr 71 "Pod Topolą" w Poznaniu dnia 22.09.2020 r. Obecni członkowie wg załączonej listy (załącznik) Plan: 1.. Uchwała nr 9 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 1 z dnia 15.09.2020 w sprawie wyrazenia opinii na temat projektu finansowego na rok szkolny 2021 dla Przedszkola nr 1 w Skierniewicach.Zatwierdzenie protokołu zebrania Rady Pedagogicznej z dnia 19 i 28.06.2012r.. Natomiast stosownie do art. 41 ust.. Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2011/2012Posiedzenie Rady Pedagogicznej miało charakter: podajemy w tym miejscu typ posiedzenia Rady Pedagogicznej np.: organizacyjne, szkoleniowe, klasyfikacyjne, analityczno - programujące, podsumowujące, zwołane w trybie: pilnym, zgodnie z harmonogramem pracy Rady Pedagogicznej.. Z pewnością w nieformalnej części rady pedagogicznej podsumowującej można wykorzystać miękkie metody ewaluacyjne.Fachowa publikacja i portal dla przedszkoli publicznych i niepublicznych.. Ka żdy z członków Rady zobowi ązany jest, w terminie 5 dni od daty sporz ądzenia protokołu, do zapoznania si ę z tre ści ą protokołu i ma prawo zgłaszania przewodnicz ącemu uwag do jego tre ści..

Protokół rady pedagogicznej analitycznej.

Pakiet: Maj 2015.. Wykaz podjętych uchwał: Uchwała nr 9/2016/2017 w sprawie Podpis Przewodniczącego Rady (pieczęć i podpis dyrektora Szkoły) Podpis protokolanta Czytelny podpis innego członka RadyPrzykład protokołu z posiedzenia rady pedagogicznej podsumowującego rok szkolny.. Jednocześnie ustawa wskazuje, że zasady funkcjonowania rady określa jej regulamin.. Data publikacji: 7 lipca 2017 r. Poleć znajomemu.. Plik Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 08.docx na koncie użytkownika Zdusia • folder do pracy • Data dodania: 18 sie 2014 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Plik wzor protokolu rady pedagogicznej w wersji elektronicznej.doc na koncie użytkownika ewelinamakowczynska • folder dokumenty(1) • Data dodania: 27 lip 2011 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Regulaminu organizacji i działalności Rady Pedagogicznej 1.. Strona 3 z 3 członka Rady.. 2.W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: 1) dyrektor przedszkola jako przewodniczący 2) wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu jako członkowie..

Wszystkie zebrania rady pedagogicznej powinny być protokołowane.

Jeśli są zaproszeni goście - należy zadbać, aby byli tylko na tej części zebrania, na którą zostali zaproszeni.. Zobacz zawartość pakietu.Niniejszy regulamin rady pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie: art. 43 ust.. Pozostało jeszcze 97 % treści.w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w Rybniku 1.. Powitanie przez dyrektora przedszkola 2.. Informacje o działalności szkoły podczas wakacji.. W zebraniach Rady Pedagogicznej lub w określonych punktach porządku tych zebrań mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, zaproszeni przez jejNiestandardowe elementy podczas rady pedagogicznej.. Wyznaczenie protokolantów.Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej na temat: "Wykorzystanie pomocy dydaktycznych w pracy z grupą przedszkolną w zakresie rozwijania sprawności ruchowej".. Nie dopuszcza się sytuacji, w której padnie stwierdzenie, iż posiedzenie rady nie było protokołowane - obowiązek sporządzania protokołu nakłada ustawa o systemie oświaty (art. 43 ust.. Wzór protokołu z posiedzenia rady pedagogicznej - Poradnik Dyrektora Przedszkola3) protokół z posiedzenia rady wraz z listą obecności jej członków podpisuje prze-wodniczący rady i protokolant; 4) w terminie do 7 dni od daty zebrania protokolant wpisuje protokół do "Księgi Pro-tokołów Rady Pedagogicznej"; 5) protokolant sporządza protokół według następującej struktury:j) zachowania tajemnicy obrad Rady Pedagogicznej..

Sprawdzenie obecności członków rady pedagogicznej.

Informacja o kadrze Zespołu.. W terminie 10 dni od daty posiedzenia Rady Pedagogicznej sporządza się protokół, spisując się go w wersji komputerowej ( ustawienia stron: margines górny, dolny iSzczegółowy scenariusz podsumowującego zebrania rady pedagogicznej: Powitanie.. W terminie 7 dni od daty posiedzenia Rady Pedagogicznej sporządza się protokół, spisującRada pedagogiczna wszystkie swoje decyzje podejmuje w formie uchwał zgodnie ze swoimi kompetencjami stanowiącymi, określonymi w art. 41 ust.. odbyła się szkoleniowa Rada Pedagogiczna na temat: "Wykorzystanie pomocy dydaktycznych w pracy z grupą przedszkolną w zakresieDyrektor szkoły może udostępnić do wglądu rodziców protokół z posiedzenia rady pedagogicznej, jeżeli dotyczyła ona ich dziecka.. Podjęcie stosownych uchwał: Uchwała nr 3/2020 w sprawie liczebności Prezydium RR9 pytań i odpowiedzi o protokołach z posiedzeń rady pedagogicznej.. Protokół zebrania rady, wraz z listą obecności członków podpisuje przewodniczący obrad i protokolant.Protokół Rady Pedagogicznej nr z dn.. Informacja o awansach zawodowych.. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź..

Protokół z posiedzenia protokolant sporz ądza w terminie 7 dni od dnia posiedzenia.

Z zebrania rady oraz zebrań zespołów sporządza się protokół i w terminie 7 dni od daty zebrania wpisuje się go do księgi protokołów rady pedagogicznej.. Żaden inny przepis nie dotyczy protokołów z zebrań rady.Protokół z zebrania rady pedagogicznej powinien zawierać: numer i datę zebrania, numery podjętych uchwał, stwierdzenie prawomocności posiedzenia, tzw. quorum, wykaz osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym (jeżeli takie były), zatwierdzony porządek zebrania, stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania .Rada pedagogiczna.. Porządek zebrania (przepisujemy porządek obrad):W Gimnazjum im.. Dnia 12.01.2014r.. Przedstawiamy przykładowy protokół z posiedzenia rady pedagogicznej podsumowującego rok szkolny w przedszkolu.. Wcześniej powinna być przygotowana lista obecności.. 5.Uchwała nr 10 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 1 z dnia 15.09.2020 w sprawiezatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Przedszkola nr 1. zm.) oraz Statutu Miejskiego Przedszkola Nr1w Sierpcu.. Najnowsze artykuły, porady ekspertów, szkolenia, a także setki wzorów dokumentów do edycji i zapisu.. Pracę Rady Pedagogicznej - zwłaszcza przebieg posiedzeń dokumentuje jeden z członków rady zwany "protokolantem" .. Data publikacji: 7 października 2020 r. Jak wynika z przepisów, zebrania rady pedagogicznej muszą być protokołowane.. Rada pedagogiczna podsumowująca może mieć np. część drugą, mniej formalną, w efekcie której może okazać się, że jej wyniki będą bardzo przydatne.. Pracę Rady Pedagogicznej - zwłaszcza przebieg posiedzeń dokumentuje jeden z członków rady zwany "protokolantem" ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt