Roczne sprawozdanie świetlicy

Pobierz

Opracowanie ramowego planu zajęć .Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.. Sprawozdanie z pracy bibliotekarza.. Regulamin korzystania z biblioteki poz. 46.. Na świetlicę zapisanych jest 19 dzieci ( 14 dziewczynek i 5 chłopców) w tym 9 dojeżdżających z Wolimierza i 10 miejscowych.SPRAWOZDANIE Z PRACY ŚWIETLICY W I PÓŁROCZUROKU SZKOLNEGO 2013/2014 Na zajęcia świetlicowe uczęszcza 85 uczniów, w tym 80 z klas I - III i 5 z klas starszych.. Tygodniowy rozkład zajęć.. Wychowawcy: pełny etat- Renata Podstawka , Joanna Jarząbek , uzupełniający etaty- Beata Konarska, Jadwiga Król, Adam Kwiecień, Edyta Stolarczyk.Sprawozdanie z pracy opiekuńczo -wychowawczej świetlicy szkolnej w roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej w Pilczycy.. Sprawozdanie z pracy logopedy.. Sprawozdanie z realizacji zajęć rewalidacyjnych.. Kontrakt zawierany między wychowawcami świetlicy z uczniami.. Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne określa dyrektor.. Bielsko-Biała.. Dokumentacja finansowa.. Domaniewice.Dokumentacja świetlicy.. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Statut Szkoły.sprawozdanie z pracy Świetlicy szkolnej.. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Środowiskowej Świetlicy Integracyjnej RAZEM.. Regulamin świetlicy, 6.. Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej..

Roczny plan pracy świetlicy, 2.

Pomoc w nauce stanowi największą część dziennego czasu.Opublikowano 18/02/2014 przez admin.. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.. Strona internetowa szkoły - systematycznie uzupełniana.. Opieką świetlicową objętych zostało 50 uczniów z klas 0 -VII.. Semestralne i roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.. Kierownik świetlicy oraz wychowawca- Małgorzata Pietrzykowska.. Środowiskowa Świetlica Integracyjna RAZEM w Stemplewie działa od 2006 roku i kontynuowała swoją działalność w 2013 roku .SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ "UŚMIECH"- SIERPIEŃ2013R.. Sprawozdanie roczne też powinno być, to ślad tego .. Roczne sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.. W świetlicy przebywają również dzieci oczekujące na zajęcia lekcyjne i dodatkowe (logopedyczne, korekcyjne, chór, j. angielski, itp.) oraz dzieci nie uczestniczące na lekcje religii.Sprawozdanie z pracy świetlicy dla klas 1-4 oraz klas 5-8 szkoły podstawowej i III gimnazjum w roku szkolnym 2018/19.. Jagoda Szymajda.. Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli świetlicy..

Zadania nauczyciela świetlicy.

Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego.. Listy uczniów w poszczególnych klasach, 8.. Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć.. Sprawozdania wychowawców klas, bibliotekarza, pedagoga, psychologa, logopedy.. Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli uczących w danym oddziale.. Z obiadów korzysta 63 uczniów.. Załącznik nr 1.. Miesięczne plany pracy, 3.. Regulamin dowożenia uczniów do szkoły.. Regulamin .17.. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej.. Za nami drugi a zarazem ostatni miesi ąc wakacji sp ędzony w miłej oraz przyjaznej atmosferze w Świetlicy Środowiskowej " U ŚMIECH".. Zaspokojenie potrzeb wychowanków w zakresie zorganizowanej opieki dla dzieci oraz zapewnienie bezpiecznych warunków spędzenia czasu oczekiwania na odwóz szkolnyŚwietlica realizuje zadania według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanych przez wychowawców świetlicy w oparciu o roczny plan pracy Szkoły i zatwierdzonych przez dyrektora.. Listy uczniów korzystających z dowozów, 9.W pracy świetlicy dużą uwagę zwracano na kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej, nawiązywania pozytywnych kontaktów interpersonalnych, umiejętności rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, umiejętności panowania nad emocjami, jak również na upowszechnienie zasadSprawozdanie z pracy świetlicy Na zajęcia świetlicowe uczęszcza 134 uczniów z klas I - VI..

Regulamin świetlicy.

Główne zadania świetlicy realizowane w ciągu całego roku szkolnego to: • właściwa organizacja czasu przed i po lekcjach,Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej za I okres roku szkolnego 2016/17.. Sprawozdanie z pracy zespołu przedmiotowego.Sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej SP w Branicach w roku szkolnym 2016/17 SEMESTR II Zajęcia świetlicowe w roku szkolnym 2016/17 prowadzone są przez następujących nauczycieli Grażyna Olczak - 26 godz, Teresa Zyznawska- 12 godz. Oraz nauczyciele wspierający: Lidia Szpak- 3 godz. Łukasz Kędzierski -2 godz. Bogumiła Cykowska - 1 godz.Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.. czerwiec 2022; p wData publikacji: 2014-06-30, SPRAWOZDANIE Z PÓŁROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY TERAPEUTYCZNEJ W KALISKACH ORAZ W PIECACH W 2014 ROKU Świetlica terapeutyczna w Kaliskach czynna była od 12.00 do 20.00 w poniedziałek, wtorek i piątek, a w Piecach w środę i czwartek w godzinach od 12.30 do 20.00.w pracy świetlicy dużą uwagę zwracano na kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej, nawiązywania pozytywnych kontaktów interpersonalnych, umiejętności rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, umiejętności panowania nad emocjami, jak również na upowszechnienie zasad …Świetlica szkolna Rok szkolny 2020/2021 1 ŚWIETLICA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2020/2021 gr młodsza - kl. I-III CELE I ZADANIA ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH Cele główne 1..

Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy.

Rozwój intelektualny wychowanków - codziennie wychowankowie mieli możliwość skorzystania z pomocy wychowawców i wolontariuszy w zakresie odrabiania zadań szkolnych.. Wychowawcy pracujący na pełny etat: Joanna Jarząbek, Renata Podstawka.Świetlica Socjoterapeutyczna Caritas Diecezji Radomskiej.. w Stemplewie przy Stowarzyszeniu Mamy Wielkie Serca w Świnicach Warckich w roku 2013.. Kierownik świetlicy- Małgorzata Pietrzykowska.. Harmonogram dowożenia uczniów.. Strona internetowa - szkolna.. Sprawozdania (półroczne i roczne) z pracy dydaktyczno-wychowawczej (np. wychowawcy, biblioteki, świetlicy szkolnej itp.) poz. 24.. 92109 - Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego a) "Przebudowa kuchni i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Ścinawie Nyskiej" na kwotę 52.000,00 zł,Karty zgłoszeń do świetlicy szkolnej.. Sprawozdanie za rok 2012.. Opracowanie ramowego planu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.. Do podstawowych zadań świetlicy należy:Sprawozdanie ze stażu nauczyciela stażysty, świetlica 2020/2021.. Przestrzeganie dyscypliny pracy.Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2020 _____ 3 W 2020 roku wykonano zadania inwestycyjne i remonty: 1) zadania inwestycyjne: Rozdz.. W okresie wakacyjnym świetlica była czynna w godzinach od 9.00 do 13.00.SPRAWOZDANIE Z PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZA ROK 2015/2016 W bie żącym roku szkolnym do świetlicy zapisanych zostało 233 uczniów, w tym : 81 z kl.I, 80 z kl. II, 41 z kl. III, 31 z kl. IV -VI.. Liczba wszystkich dzieci ucz ęszczaj ących na zaj ęcia wyniosła 276 uczniów.Arkusz samooceny.. Regulamin świetlicy.. Lista uczniów dowożonych do szkoły /listy dzienne/ Lista uczniów korzystających z dożywiania organizowanego przez szkołę; Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.. Zajęcia świetlicowe odbywały w godzinach 11.50 - 15.00.Sprawozdanie z pracy ŚWIETLICY SZKOLNEJ w roku szkolnym 200./200… Zajęcia w świetlicy szkolnej w roku szkolnym2008/2009 odbywały się zgodnie z ROCZNYM PLANEM PRACY oraz z MIESIĘCZNYM PLANEM ŚWIETLICY SZKOLNEJ.. Postanowienia końcowe: Wszelkie sprawy nie zapisane w tym regulaminie podlegają decyzji Dyrektora szkoły.Na początku roku szkolnego wraz z opiekunem stażu panią … opracowałam dokumentację świetlicy szkolnej: roczny Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej w świetlicy szkolnej, w którym zostały uwzględnione prawa z Konwencji Praw Dziecka i Prawa Ucznia.. 1) W placówce podejmowano następujące zadania.. sprawozdanie z pracy Świetlicy szkolnej.. Księga protokołów zebrań wychowawców świetlicy.. Regulamin świetlicy szkolnej.. Dziennik zajęć.. Karty zgłoszeń dziecka do świetlicy szkolnej, 4.. Są to uczniowie, których rodzice pracują, jak również uczniowie, którzy dojeżdżają do szkoły autobusem..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt