Ocena opisowa język angielski chomikuj

Pobierz

Wzory ocen opisowych.. Są nimi: czytanie mówienie pisanie liczenie aktywność ruchowa Swoje obowiązki wykonywała z przyjemnością i zadowoleniem.. Zestaw zdań opisujących poszczególne osiągnięcia ucznia nauczania.. Szczególnie dotyczy to charakterystyki uczniów , którzy mają trudności w nauce , problemy z zachowaniem .. Z uwagą przyjmowała wszelkie spostrzeżenia oraz wskazówki i stosowała je w kolejnych etapach praktyki.. Obejmują one poziom opanowania podstawowych wiadomości i umiejętności przewidzianych podstawą programową klasy drugiej oraz opis oceny z zachowania.. 17 Cze 2010, 17:16.. Jest aktywny.Jeśli ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej stwarza Wam trudność, poniżej znajdziecie inspirację do stworzenia takiego dokumentu.. Klasa II - śródroczna analiza postępów w nauczaniu .. Zna zasady i normy obowiązujące w szkole, ale czasem ich nie przestrzega.. Kasia chętnie bierze udział w lekcji, jest pracowita i obowiązkowa.. Uczeń nie opanował podstawowych wyrazów, zwrotów i struktur gramatycznych z języka angielskiego.. nauczyciel - opiekun praktyki.Dla nauczycieli Pobierz darmowe materiały Dla wychowawców Wzory ocen opisowych.. Wydaje się, że w przyszłości będzie bardzo dobrym nauczycielem.. Potrafi współdziałać w grupie.. OCENA OPISOWA.. Doskonale opanowała treści wprowadzane i utrwalane na lekcjach.Uczeń miły, pogodny choć ruchliwy..

Ocena opisowa z języka angielskiego klasy 1 - 3.

zintegrowanego z języka angielskiego: Słuchanie.

jest osobą pełną energii i zapału do pracy.. Swoje zadanie wykonuje w wolnym tempie i nie zawsze do końca.. Przy ocenianiu wiedzy i umiejętności ucznia w formie opisowej brane są pod uwagę następujące obszary aktywności.. 3 - ZADAWALAJĄCYM.. 4 - DOBRYM.. Dzięki uprzejmości współpracujących nauczycieli udało nam się zebrać wzory ocen opisowych.. Kryteria rocznych ocen opisowych zachowania - klasa IIIOCENA OPISOWA KOŃCOWA KLASA I -przykłady.. Wykorzystanie .. 2 - MINIMALNYM.. Przykladowa_Ocena_Opisowa_1.doc.Świadectwo jest dokumentem , dlatego przy formułowaniu oceny opisowej należy unikać zwrotów niejasnych i starannie dobierać słownictwo .. Nie można używać określeń typu : ma kłopoty , źle się zachowuje , nie odrabia prac domowych itp.Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.. Dba o swój wygląd, miejsce pracy, ale mniej o zeszyty.. Specjalistyczne słownictwo i sformułowania z pewnością wykorzystacie podczas pracy w Zespole.. SKALA: UCZEŃ OPANOWAŁ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI W STOPNIU: 5 - BARDZO DOBRYM.. Jest lubiany przez zespół rówieśników.. W podobny sposób konstruuję oceny końcoworoczne.ZAŁĄCZNIK 2 - Karty oceny opisowej ucznia klasy II Załącznik 2 .. Umiała nawiązać kontakt nie tylko z młodzieżą ale i Gronem Pedagogicznym.. Wyjątkiem jest religia/etyka, która zawiera oceny cyfrowe.. 1 - NIE OPANOWAŁ WYMAGANYCH WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI.17 Cze 2010, 17:16..

Ogólna ocena praktyki: bardzo dobra.

W przypadku braku twojej zgody na akceptację cookies niestety prosimy o opuszczenie serwisu chomikuj.pl.. Po przeczytaniu takiej oceny powinniśmy od razu zorientować się, na jakim poziomie jest dziecko, z czym sobie radzi, a na co jeszcze trzeba zwrócić uwagę.. Więcej przykładowych dokumentów niezbędnych w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach .z języka angielskiego umożliwiające mu dalsze kontynuowanie nauki.. Język angielski: Celujący (6) - Uczeń swobodnie posługuje się elementami języka angielskiego wykraczającymi poza program nauczania i swobodnie wypowiada się w języku angielskim.. Uczennica potrafi nawiązywać pozytywne kontakty w grupie społecznej.. Ocena ogólna .5.. Nie zawsze kulturalnie odnosi się do innych i panuje nad negatywnymi emocjami.Poniżej podajemy kilka przykładów oceny opisowej uwzględniającej nie tylko językowe aspekty uczenia się dla uczniów w klasach I-III.. Ocena: IMDB - 6,8/10 (9 411) , Filmweb - 7,0/10 (2.092) .Przedstawiam propozycje ocen opisowych dla uczniów II klasy Szkoły Podstawowej.. Można je wykorzystać przy pisaniu świadectw szkolnych, informacji dla rodziców.. Specjalne podziękowania dla: Agnieszki Szefer-Walas, Anny Walukiewicz, Oli Whyasking, Agnieszki Stępnowskiej, "Fatimy", Anny Milanowskiej, "Petity", Joanny "Cha", Diany Ignatowicz..

W klasach I - III obowiązuje opisowa ocena śródroczna i roczna.

EDUKACJA POLONISTYCZNA Wypowiadanie się.. Uczeń grzeczny, koleżeński i życzliwy.ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Strona 7 z 9 włożony w wykonywanie zadania, przyrost wiedzy i umiejętności, umiejętność pracy w zespole, samodzielność w wykonywaniu zadań, stosunek do obowiązków szkolnych, stopień przygotowania - odrabianie prac domowych, ocena z języka polskiego oraz z zachowania dokonywanaNov 16, 2020W naszej ocenie opisowej musimy opisać kluczowe kompetencje, potrzebne w dalszej nauce.. Niedostateczny (1) - Uczeń nie rozumie prostych poleceń nauczyciela.. Oto moje propozycje:Odbywająca praktykę studencką imię i nazwisko dała się poznać jako osoba solidna, zdyscyplinowana i zaangażowana w swoją pracę.. Specjalne podziękowania dla: Agnieszki Szefer-Walas, Anny Walukiewicz, Oli Whyasking, Agnieszki .Jednocześnie informujemy że zmiana ustawień przeglądarki może spowodować ograniczenie korzystania ze strony Chomikuj.pl.. Słuchanie (nie zawsze starczy nam miejsca).podejmuje próby obiektywnej samooceny i oceny innych; OCENA DYDAKTYCZNA OPISOWA UWZGLĘDNIA POZIOMY 6 - poziom bardzo wysoki - uczeń opanował wiadomości i umiejętności wykraczające poza podstawę programową 5 - poziom wysoki - uczeń doskonale opanował wiadomości i umiejętności programowe, dodatkowo samodzielnie poszerza wiedzęProwadziła na bieżąco wymaganą dokumentację obowiązującą praktykanta.. Dla ułatwienia pracy "niewtajemniczonym" przedstawiam wzory ocen, jakie wystawiłam w czasie trwania mojego stażu na nauczyciela mianowanego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt