Kodan karta charakterystyki schulke

Pobierz

Zapobiega grzybicom skóry.. Grupa opakowañ III.. U¿yæ odpowiednich œrodków gaœniczych: woda.. Postêpowanie w przypadku po¿aru.. Zebraliśmy dane o 1,481,989 jednostek reklamowych.. Data sporządzenia karty: 19.01.2006 r. Data aktualizacji: 08.01.2009 r. Karta charakterystyki preparatu.. Strona 5 z 7.. Wersja 05.00 .. Strona 3 z 7.. Wersja 03.00 Aktualizacja: 20.01.2018 .. Dostawca : Schulke Polska Sp.. Data sporz¹dzenia: 21.09.2000 r. Data aktualizacji: 01.10.2005 r. 5.. Rozwiniêcie symboli zagro¿enia z pkt.. Informacje ekologiczneSchulke Polska Sp.. Kod klasyfikacji F1.. Strona 1/15 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : kodan wipes .. Dostawca : Schulke Polska Sp.. 2* R11: Produkt wysoce ³atwo palny.. Octenidol Kartę charakterystyki sporządzono zgodnie z rozporządzeniem WE (REACH) Nr 1907/2006.. Aktualizacja: 1.. Informacje o transporcie.. R36/37/38: Dzia³a dra¿ni¹co na drogi oddechowe, oczy i .schulke octenisept karta charakterystyki: 3: 10: octenisept działanie: 2: Wyświetlono 1 — 10 z 20 związanych słów kluczowych Je wszystkie Eksport Monitorowanie Słowa kluczowe: Widoczność w płatnych reklam.. Kostenlose Lieferung möglichkodan Tinktur forte bezbarwny przeznaczony jest do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, przed zastrzykami (w tym szczepieniami), punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów, do higienicznej dezynfekcji rąk..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt