Dochody bieżące i majątkowe

Pobierz

3 ustawy o finansach publicznych): dotacje i środki otrzy m ane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.. Na dochody budżetu powiatu składają się dochody majątkowe (głównie dotacje i środki przeznaczone na inwestycje oraz dochody ze sprzedaży majątku powiatu) oraz dochody bieżące.14) dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy, praw, niestanowiące przychodów w rozumieniu art. 5 ust.. § 2.z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym: 1.1.5.1 z podatku od nieruchomości 1.2 Dochody majątkowe, w tym: 1.2.1 ze sprzedaży majątku 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2 Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 2.1.1 na wynagrodzenia i .INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU SPIS TREŚCI Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2012 rokuDOCHODY Z MAJĄTKU GMIN Materialne podstawy działalności gmin tworzą zwykle: wpływy z podatków i opłat, dochody zmajątku i subwencje państwowe.. W kra­ jach Europy Zachodniej dochody z własnego majątku stanowią dopiero drugie źródło zasilania gmin i wystarczają na pokrycie kilkunastu pro­ cent wydatków budżetowych.Dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł z podziałem na dochody bieżące i majątkowe według stanu na 30 czerwca 2017 r. Dział § Wyszczególnienie % planu (kol.8*100/k ol.5) Strona 1Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu 20 559 912,00 23 500 000 24 228 500 24 979 584 21 840 812,00 20 000 000 20 200 000 20 402 000 8 905 733,00 8 994 790 9 084 738 9 175 586 4 138 950,00 4 180 340 4 222 143 4 264 364 .Dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł z podziałem na dochody bieżące i majątkowe według stanu na 31 grudnia 2015 r. Dział § Wyszczególnienie % planu (kol.8*100/k ol.5) Plan Wykonanie % planu (kol.7*100/k ol.4) Ogółem Strona 1 W ramach tego samego zadania mogą być przyznane środki zarówno na wydatki bieżące jak i na wydatki majątkowe (inwestycyjne)..

z 2021 r. poz. 1672) dzieli dochody gminy na grupy.

Zalicza się do niej następujące podatki: Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśnymamy do czynienia z dochodami bieżącymi oraz wydatkami bieżą- cymi, jednak należy dokonać tego samego działania.. Prawidłowa kwalifikacja wydatków dokonywana przez wnioskodawców na etapie składania wniosków ma kluczowe znaczenie dla poprawności formalnej wydatkowania1) dochody bieżące o kwotę 70 500,00 2) dochody majątkowe o kwotę 6 800 000,00 2.. Dochody bieżące i dochody majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego 1.dochody bieżące - obejmują wszystkie wpływy z podatków oraz dochody niepodatkowe (np. składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe, cło, wpłaty z zysku NBP i spółek Skarbu Państwa), 2. dochody kapitałowe (majątkowe) - obejmują dochody ze sprzedaży niefinansowych aktywów kapitałowych, aktywa niematerialne, zapasy 2.Inne dochody 0,00 0,00 0,00 0,0 korzystanie ze sprzętu sportowego 160,00 160,00 95,50 0,0 0830 Wpływy z usług 48,8 Wynajem hali sportowej 52,4 Wynajem lodowiska 35,0 Wynajem krytej pływalni 87,5 Bilety wstępu na pływalnie 72,9 Bilety wstępu na lodowisko 44,1 2,6 Bilety na basen Niwka 0,00 0,0 Opłaty za korzystanie z siłowni i sauny .samorządu terytorialnego dokonane w oparciu o osiągnięte - bieżące i majątkowe - dochody i wydatki ujęte w sprawozdaniach sporządzonych przez jednostki w latach 2016-2018..

1 pkt 2 i 3 0,00bieżące i dotacje na wydatki majątkowe (inwestycyjne).

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 206 804,00 1) dochody bieżące o kwotę 206 804,00 - zgodnie z załącznikiem nr 1; tabele 1 i 2 do uchwały.. Przy ewentualnym podziale majątku wspólnego.Dochody bieżące i majątkowe na 2015 rok tabela nr 1a w złotych Dział 1 2 Rozdział § 3 Nazwa 4 Plan ogółem 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 100 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizacjęDo majątku osobistego każdego z małżonków wchodzą m.in. rzeczy nabyte przed zawarciem małżeństwa oraz nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę.. 1 pkt 4 lit. a i b uofp (czyli dochodów mienia jednostek sektora finansów publicznych, do których zalicza się w szczególności: wpływy z umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze, odsetki od środków na rachunkach bankowych), o ile …na dochody bieżące i majątkowe z wyszczególnieniem środków z Unii Europejskiej (zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym o dochodach Rb-27S), Załącznik Nr 2.. 2.Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 36 228 281,41 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości - 33 480 464,54 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości - 2 747 816,87 zł..

Ewidencja dochodówDefinicja: Dzielą się na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Podstawę gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2016 -Do dochodów majątkowych zalicza się (art. 165a ust.. Zmianie ulega tabela nr 1 do uchwały budżetowej.. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Jasło na 2022 r. o kwotę - 652 477,00 zł, w tym: - wydatki bieżące - 453 352,00 zł, - wydatki majątkowe - 199 125,00 zł.. - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1.PODZIAŁ NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE Strona 1 z 4 PODZIAŁ NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE w złotych Dochody bieżące Dział § Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 Rozdział 020 Leśnictwo 6 000,00 02001 Gospodarka leśna 6 000,00 Dochody z najmu i dzierżawy składnikówArt.. Realizacja wydatków bieżących -wykonanie bieżących wydatków budżetowych według grup paragrafów (zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym o wydatkach Rb-28S), Załącznik Nr 2a.1) dochody budżetowe w łącznej wysokości 104.659.206 zł (bieżące 102.907.800 zł, majątkowe 1.751.406 zł), w tym dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań- dochody bieżące - 412 477,00 zł, - dochody majątkowe - 110 000,00 zł..

Z kolej dochodami bieżącymi są dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt