Efekty prowadzenia zajęć plastycznych

Pobierz

obserwowania.. Diagnoza w procesie socjoterapeutycznym.. Warto pamiętać, że plastyka to nie tylko kartka papieru w formacie A4 i kredki, ale to tysiące możliwości tworzenia ze wszystkiego co znajdziemy wokół.Realizując cele programu koła plastycznego nauczyciel ma możliwość kształcić takie umiejętności jak : • umiejętność twórczego działania • poszukiwania • tworzenia • korzystania z różnych źródeł informacji • stosowania różnych środków wyrazu plastycznego • obserwowania • umiejętność rysowania, szkicowania, malowania, itp. • wykonywania dekoracji okolicznościowych • próby łączenia technik plastycznych i stosowania różnych materiałów .Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się Metody weryfikacji Wiedzy - Student zna i rozumie: W1 zna zasady konstruowania i prowadzenia zajęć plastycznych z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym; PPW_K3_W04, PPW_K3_W10, PPW_K3_W11 projekt, prezentacja, zaliczenie W2 zna techniki plastyczne wykorzystywane w pracyDziałania plastyczne pozwalają wydobyć to, co w dziecku ukryte i cenne.. Rozwój wyobraźni, zdolności manualnych, możliwość wyładowania emocji, a to wszystko dzięki sztuce.. Opracowanie i realizacja własnych planów pracy.Jun 19, 2021Były to plakaty zespołowe, albumy z prac plastycznych i prace indywidualne.. 2) malowanie mokre w mokrym..

Opis metod prowadzenia zajęć.

Będzie to z pewnością tylko częściowa charakterystyka tej specyficznej roli - funkcji, jaka stoi przed nauczycielem plastyki.. plus) - student potrafi samodzielnie przygotować ogólny i szczegółowy scenariusz zajęć plastycznych; [prowadzi zajęcia w przedszkolu/szkole na wysokim poziomie własnej aktywności]; samodzielnie przygotowuje i sprawnie posługuje się środkami dydaktycznymi oraz sprawnie posługuje się środkami formalnymi w pracy z dzieckiem; potrafi skonstruować oryginalne, interesujące i złożone twórcze (plastyczne) narzędzie dydaktyczne do pracy z dzieckiem w wieku .Efekty działań: Potrafię poprawnie napisać konspekt zajęć z wyszczególnieniem celów ogólnych, operacyjnych, metod i form pracy oraz przebiegiem zajęć konspekt zawsze omawiałam kilka dni przez prowadzeniem zajęć uwzględniając jego zalecenia i rady potrafię sformułować mocne i słabe strony przeprowadzonych zajęć i zabawNov 23, 2020- na ocenę 5,0 - student posiada umiejętność przygotowania, prowadzenia zajęć plastycznych wykorzystując skonstruowane oryginalne, interesujące i złożone twórcze (plastyczne) narzędzie dydaktyczne do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym, eksponując środki formalne i w sposób rzetelny prezentuje i omawia je na forum; proponuje modyfikacje prezentowanego narzędzia dydaktycznego.Ocena efektów realizowanej pomocy - psychologiczno-pedagogicznej; Warsztat pracy nauczyciela a wspieranie rozwoju ucznia; Obserwacja zajęć jako istotny element nadzoru pedagogicznego dyrektora; Obowiązki dyrektorów szkół w zakresie prowadzenia kontroli zarządczej; Kontrola spełniania obowiązku szkolnegoJun 30, 2021Wiedza Efekt kształcenia dla kursu Odniesienie do efektów kierunkowych ..

... często zaskakujące efekty.

5) malowanie z wyklejanką.MODUŁYI SCENARIUSZE ZAJĘĆ I MODUŁ II MODUŁ Zajęcia muzyczno- ruchowe Muzyka, która wyzwala Zajęcia plastyczne Lubię tworzyć Cele ogólne: • zapewnienie każdemu dziecku warunków dla jego wszechstronnego i harmonijnego rozwoju • kształtowanie różnych umiejętności, sprawności, postaw i nawyków Cele ogólne:Uzyskane efekty: Jasno ustalone formy współpracy zawarte w kontrakcie, ułatwiły nam systematyczne i bieżące wypełnianie wzajemnych zobowiązań oraz pozwoliły na właściwą realizację zaplanowanych zadań.. Efekty: - uzyskanie po każdym konkursie wyróżnień w I kategorii wiekowej i nagród w postaci dużego zestawu kredek oraz książek, - wystawienie prac naszych dzieci w holu biblioteki,Byłam wówczas na etapie szlifowania swoich umiejętności i testowania różnych technik plastycznych ;) 1. umiejętność rysowania, szkicowania, malowania, itp. wykonywania dekoracji okolicznościowych.. Docenia wartości warsztatu plastycznego, zna podstawowe pojęcia, techniki i technologie plastyczne 3.W zakresie umiejętności student potrafi: E.6.U1.. zachęcić dziecko do twórczej aktywności w obszarze działań plastycznych i zajęć technicznych; E.6.U2..

... terapeutyczne oraz metody i formy prowadzenia zajęć.

Jajko wielkanocne z logiem EURO 2012 .. byłam zobligowana do prowadzenia zajęć z dziećmi podczas praktyk oraz przygotowywania różnego rodzaju materiałów, które mogłyby przydać się podczas mojej przyszłej zawodowej pracy .Potrafi dokonać korelacji treści plastycznych i technicznych różnych do obszarów edukacyjnych Wykazuje się wyczerpującą wiedzą na temat pojęć plastycznych oraz środków wyrazu stosowanych w rożnych formach plastycznych, ma warsztat twórczy inspirowany różnorodnymi technikami, które potrafi adekwatnie wykorzystywać podczas projektowania zajęć.Aug 25, 20214 days agoProgram innowacji edukacyjnej z przedmiotu plastyka, pt.. Dzieje sztuki, mający na celu ułatwienie uczniom kontaktu ze sztuką, wprowadzenie w świat odmiennych kultur plastycznych, realizację zagadnień dotyczących historii sztuki, jako przedmiotu wpływającego na organizację procesu twórczego, będącego drogowskazem dla praktyki .Formy i metody pracy w organizacji i prowadzeniu zajęć plastycznych dla dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej,2w.. Wydarzenia artystyczne, obiekty w przestrzeni, instalacje artystyczne, wideo-art., 3w.Efekty kształcenia: 1.. Inspiracje w zadaniach twórczych; integracja obszarów sztuki, sztuka w mediach, oferta instytucji kultury, odbiór dzieła sztuki, 2w..

Doskonalenie umiejętności przygotowania i prowadzenia zajęć.

4) malowanie na podkładzie z kaszy lub piasku.. "Na etapie edukacji wczesnoszkolnej szczególnie ważna jest świadomość odkrywania sensu twórczego życia, własnej pomysłowości i oryginalności oraz wrażliwości na piękno zawarte w harmonii barw i kształtów.. Student zna założenia i cele metodyki wychowania plastycznego i technicznego oraz problematykę dotyczącą prowadzenia zajęć plastycznych 2. zaprojektować zajęcia inspirujące dzieci do działań twórczych; E.6.U3.. próby łączenia technik plastycznych i stosowania różnych materiałów.Chcąc zapewnić swoim wychowankom jak najlepsze warunki do rozwoju ich przyszłej aktywności twórczej opracowałam program zajęć plastycznych, który w połączeniu z codziennymi zajęciami pozwolił na utrwalenie przybliżanych treści, umożliwił poszerzenie doświadczeń związanych z nowymi technikami plastycznymi, rozwinął umiejętności współpracy w grupie i pomagania sobie .Prace plastyczne, twórcze i manualne zabawy najbardziej wzbogacają osobowość dziecka.. tworzenia.. korzystania z różnych źródeł informacji.. Podczas zajęć zwracam uwagę na aktywne poznawanie przez .Zasady prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych.. Omówienie metod i technik pracy z grupą socjoterapeutyczną: - arteterapia (terapia z wykorzystaniem sztuk plastycznych) - elementy muzykoterapii i treningu relaksacyjnego - wizualizacja .. Praca laboratoryjna, dyskusja, projekty indywidualne i .1 day agoRola zajęć plastycznych w procesie edukacji dzieci chorych.. Proces socjoterapeutyczny a dobór metod i technik pracy.. 3) gwasz - rozbielanie koloru farby akwarelowej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt